Izvor: Politika | Četvrtak, 09.12.2021.| 08:51
Izdvojite članak Odštampajte vest

Sudbina Fijata u Kragujevcu - Zatvaranje ili proizvodnja električnih automobila?

Fiat 500 L
Fiat 500 L (Foto: Ivana Bezarević)
Kra­gu­je­vač­ki Fi­at (Fijat) je kra­jem no­vem­bra za­vr­šio pro­iz­vod­nju za ovu go­di­nu, u ko­joj su ima­li oko 50 rad­nih da­na. Za­po­sle­ni će u ha­la­ma bi­ti tek oko 13. ja­nu­a­ra, a u fe­bru­a­ru ili mar­tu od me­nadž­men­ta Stellantis-a, za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je Fi­ja­ta i Pe­žoa, oče­ku­ju da ču­ju šta pla­ni­ra­ju sa nji­ma, od­no­sno da li će i ka­da će po­kre­nu­ti no­vi mo­del auto­mo­bi­la.

Fiat Chrysler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja (Fi­jat Kraj­sler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja) pao je na osmo me­sto naj­ve­ćih srp­skih iz­vo­zni­ka i u pr­vih de­set me­se­ci ove go­di­ne u sve­tu je pro­dao vo­zi­la u vred­no­sti od 255,7 mil EUR, što je za oko 30 mil EUR ma­nje ne­go u istom pe­ri­o­du 2020.

Ovo­go­di­šnja pro­iz­vod­nja u Fi­ja­tu bi­će naj­ma­nja još od 2012, ka­da je ita­li­jan­ski gi­gant do­šao u Sr­bi­ju. Prema ne­kim pro­ce­na­ma ove godine u fabrici jei pro­iz­ve­de­no iz­me­đu 15.000 i 20.000 auto­mo­bi­la, što je go­to­vo šest pu­ta ma­nje ne­go 2013, ka­da je sa mon­ta­žnih i pro­iz­vod­nih tra­ka si­šlo re­kord­nih 117.000 vo­zi­la.

Pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ne­dav­no je na­ja­vio da bi usko­ro pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić tre­ba­lo da ob­ja­vi do­bre ve­sti u ve­zi sa po­slo­va­njem Fi­ja­ta u Kra­gu­jev­cu, ali ni­je že­leo da iz­no­si de­ta­lje. Re­kao je da je ova fir­ma sma­nji­la pro­iz­vod­nju i da je bi­la na pr­vom me­stu na­ših iz­vo­zni­ka, da je znat­no do­pri­no­si­la BDP-u od 2013. i pr­ve po­lo­vi­ne 2014.

- Sa­da se to mno­go pro­me­ni­lo i Fi­jat je da­le­ko iza naj­zna­čaj­ni­jih in­ve­sti­to­ra. Ima­mo mno­go kom­pa­ni­ja ko­je su va­žni­je od Fi­ja­ta, ali ne zna­či da nam je on be­zna­ča­jan - ka­zao je Vu­čić.

Ovim je, mo­že se u ne­ku ru­ku pro­tu­ma­či­ti, po­ru­čio Fi­ja­tu da ne mo­že da uce­nju­je Vla­du Sr­bi­je, ko­ja ima 33% vla­snič­kog ude­la u kra­gu­je­vač­koj fa­bri­ci.

Ne­dav­no se spe­ku­li­sa­lo da bi no­vi mo­del auto­mo­bi­la mo­gao da bu­de po­kre­nut u dru­goj po­lo­vi­ni sle­de­će go­di­ne. Za to je po­treb­no oko 1 mlrd EUR i ne­zva­nič­no se go­vo­ri­lo da je na­vod­no vla­di pred­la­ga­no da uče­stvu­je u finansi­ra­nju. To bi ve­ro­vat­no bio elek­trič­ni auto­mo­bil.

Fi­jat je na ni­vou gru­pa­ci­je na­ja­vio da će do kra­ja ove de­ce­ni­je pot­pu­no pre­ći na pro­iz­vod­nju elek­trič­nih vo­zi­la, što zna­či da su kra­gu­je­vač­kom fi­ja­tu 500-L od­bro­ja­ni da­ni, jer za če­ti­ri go­di­ne po­či­nju da iz­ba­cu­ju kla­sič­ne auto­mo­bi­le iz pro­iz­vod­nje. Fi­jat je pro­šlog pro­le­ća u To­ri­nu po­čeo da pro­iz­vo­di no­vi, pot­pu­no elek­trič­ni auto­mo­bil Fiat new 500 i tom pri­li­kom na­ja­vio po­če­tak nji­ho­ve re­vo­lu­ci­je ka nul­toj emi­si­ji štet­nih ga­so­va.

Ma­da je i Kar­los Ta­va­res, pred­sed­nik Ste­lan­ti­sa, na­veo ne­što slič­no. Re­kao je da će od 2025. za sva­ki mo­del auto­mo­bi­la raz­vi­ja­ti i elek­trič­nu va­ri­jan­tu. Na­gla­sio je da se oče­ku­je vi­še Fi­ja­to­vih mo­de­la, da rad­na me­sta ni­su ugro­že­na i da ne­će za­tva­ra­ti fa­bri­ke. Što se ti­če kra­gu­je­vač­ke, po­tvr­dio je da ne pla­ni­ra­ju da iz­me­šta­ju pro­iz­vod­nju.

Zo­ran Mar­ko­vić, pred­sed­nik Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta me­ta­la Sr­bi­je, ka­že da je Ste­lan­tis do ok­to­bra tre­ba­lo da pred­sta­vi in­ve­sti­ci­o­ne pla­no­ve za sva­ku fa­bri­ku ko­ja po­slu­je u okvi­ru gru­pa­ci­je, ali je zbog sve­op­šte kri­ze u auto­mo­bil­skoj in­du­stri­ji to od­lo­že­no za fe­bru­ar ili mart.

- Iz svih do­sa­da­šnjih na­ja­va ja­sno je da će fa­bri­ka u Kra­gu­jev­cu na­sta­vi­ti da ra­di i da po­ku­ša­va­ju da pre­va­zi­đu pro­ble­me. Ne oče­ku­jem da će ov­de uga­si­ti pro­iz­vod­nju. Fa­bri­ka u Kra­gu­jev­cu je jed­na od naj­mo­der­ni­jih i mno­ge dru­ge iz gru­pa­ci­je su is­pod tog ni­voa ro­bo­ti­za­ci­je. Ima­mo obra­zo­va­nu i kva­li­tet­nu rad­nu sna­gu. Jef­ti­ni su ener­gen­ti. Pla­te su ni­ske za Evro­pu. Po­sto­je svi pred­u­slo­vi da se kod nas na­sta­vi pro­iz­vod­nja - na­veo je Mar­ko­vić.

Upi­tan ko­li­ko bi tre­ba­lo da se fa­bri­ka pri­la­go­di za pro­iz­vod­nju hi­brid­nih auto­mo­bi­la, od­go­vo­rio je da pri­la­go­đa­va­nja ne­ma, sve je isto, sa­mo do­la­zi mo­tor hi­brid, ko­ji se ne pro­iz­vo­di kod nas.

Mar­ko­vić sma­tra da, ako do­đe do po­kre­ta­nja no­vog mo­de­la, Vla­da će mo­ra­ti da pre­u­zme uče­šće sra­zmer­no svom vla­snič­kom ude­lu. Ste­lan­ti­so­vo ka­šnje­nje u ob­ja­vlji­va­nju pla­na ob­ja­šnja­va kri­zom ko­ja je naj­vi­še ošte­ti­la auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju.

- Ne­sta­ši­cu či­po­va ni­ko ni­je mo­gao da pred­vi­di. Svi svet­ski pro­iz­vo­đa­či su pro­du­ži­li rok is­po­ru­ke, jer ni­ko vi­še ne mo­že da ga­ran­tu­je da će kao ne­ka­da is­po­ru­či­ti auto­mo­bil za 15 da­na - re­kao je Mar­ko­vić.

Mi­lan Ko­va­če­vić, kon­sul­tant za in­ve­sti­ci­je, na­po­mi­nje da je oči­gled­no mo­del ko­ji je ra­đen u ve­li­kom pa­du na tr­ži­štu. To zna­či ili kraj pro­iz­vod­nje ili ne­što no­vo.

- Mi ko­ji to po­sma­tra­mo sa stra­ne ne mo­že­mo zna­ti da li će se do­go­di­ti jed­no ili dru­go. Ne­ma­mo in­for­ma­ci­je šta se sve de­ša­va i onaj ko u ime dr­ža­ve dr­ži udeo u toj fa­bri­ci tre­ba­lo bi da ka­že šta se mi­sli i šta se ra­di. Fi­jat je ja­ko do­bro pro­šao u ovom po­slu, osim što mu je mo­del imao pad na tr­ži­štu. Mi smo to­me do­pri­ne­li, da­le­ko vi­še ne­go što ima­mo pro­ce­nat uče­šća u vla­sni­štvu. Po­što je ve­ćin­ski ula­gač na­pra­vio mo­del ko­ji ni­je sja­jan ni­ka­kve kri­vi­ce i po­sle­di­ce ni­je sno­sio. Mi smo pre­vi­še da­li i pre­vi­še smo se po­u­zda­li u tu fa­bri­ku - na­gla­sio je Ko­va­če­vić.

Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, ne tre­ba mno­go oče­ki­va­ti uko­li­ko se u Kra­gu­jev­cu po­kre­ne no­vi mo­del sa mo­to­rom sa unu­tra­šnjim sa­go­re­va­njem. Pra­va stvar bio bi pre­la­zak na elek­trič­ne auto­mo­bi­le, jer svet to uve­li­ko ra­di. Uosta­lom Te­sla, Ilo­na Ma­ska ima naj­ve­ću vred­nost na ber­zi.

- Mi ima­mo osno­va za ta­kva oče­ki­va­nja. Ima­mo do­sta ba­kra za pra­vlje­nje ka­blo­va, a mo­žda će pro­ći i rud­nik li­ti­ju­ma Rio Tin­to. Za sa­da smo ušli u oba­ve­zu da to ura­di­mo, na osno­vu za­ko­na o ru­dar­stvu i ured­bi. Da li će­mo od­u­sta­ti i pla­ća­ti pe­na­le, ne znam - re­kao je Ko­va­če­vić.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE