Privredno društvo eKapija.com d.o.o. Beograd snažno podržava zaštitu autorskih prava. Tekstovi i fotografije objavljene na portalu ekapija.com su nastali kao autorska djela tima eKapije, ili su preuzeti u saglasnosti ili dogovoru sa drugim medijskim izvorima ili korisnicima portala.
Ukoliko tokom korišćenja ekapija.com imate bilo kakvu sumnju u povredu svojih ili nečijih autorskih prava, molimo da nam odmah ukažete na to, a uredništvo eKapije će u najkraćem roku reagovati i odmah ukloniti potvrđene povrede autorskih prava, uz javno izvinjenje autorima.
Do tada, ne prihvatamo odgovornost za povredu autorskih prava i smatramo izvor informacije odgovornim za objavljivanje i dalje prosljeđivanje
Ukazivanje na eventulanu povredu autorskih prava realizujte preko maila urednik@ekapija.com ili na telefon ++381 11 715 22 40, u komunikaciji sa Glavnim i odgovornim urednikom.
eKapija uredništvo