NavMenu

Marko Ivanović, predsjednik savjeta Agencije za nadzor osiguranja CG - Šansa za dalji razvoj tržišta su digitalni proizvodi

Izvor: Svet osiguranja Utorak, 31.10.2023. 13:35
Komentari
Podeli
Marko Ivanović (Foto: YouTube /Screenshot/ Media Biro)Marko Ivanović

Ključni zadatak ANO je očuvanje kontinuiteta stabilnog sektora osiguranja koji će obezbjeđivati benefite korisnicima osiguranja i dalje podsticanje razvoja ove djelatnosti

- Digitalna transformacija, kao ključna promjena u privredi, na globalnom nivou, prisutna je u velikoj mjeri i u poslovanju osiguravača u Crnoj Gori. Imajući u vidu da prodaja osiguranja preko poslovnih banaka pokazuje sve veći značaj i rast broja zaključenih ugovora, ovaj kanal distribucije doživljavam kao veliki potencijal za dalji razvoj i prodaju novih proizvoda paralelno sa razvojem digitalnih servisa banaka i osiguravajućih društava - kaže u intervjuu za "Svet osiguranja" novi predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

On je naglasio da je ključni zadatak ANO pod njegovim rukovodstvom očuvanje kontinuiteta održivog i stabilnog sektora osiguranja koji će obezbjeđivati adekvatnu zaštitu i benefite korisnicima osiguranja, kao i dalje podsticanje razvoja djelatnosti osiguranja.

- Trendovi u industriji osiguranja u Crnoj Gori daju osnova za optimizam da ćemo i u ovoj godini zabilježiti značajan rast bruto fakturisane premije uz proporcionalan rast broja zaključenih ugovora o osiguranju. Očekujemo da će na kraju ove godine, kao što je bio slučaj i prošle, svih pet društava za neživotno osiguranje i četiri društva za životno osiguranje ostvariti dobit - ističe Ivanović koji dodaje da su sa Ministarstvom finansija sproveli niz aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o osiguranju.

Na kraju smo 2023. godine. Kakva su Vaša očekivanja kada je reč o poslovanju crnogorskog tržišta osiguranja?


- Trendovi u industriji osiguranja u Crnoj Gori daju osnova za optimizam da ćemo i u ovoj godini zabilježiti značajan rast bruto fakturisane premije uz proporcionalan rast broja zaključenih ugovora o osiguranju. Svakako da moj optimizam ima i određenu dozu opreza zbog nepovoljnih kretanja u ekonomijama najvećih država Evropske unije i regiona prouzrokovanu stagflacijom, što može indirektno dovesti do usporavanja rasta i naše ekonomije, a samim tim i do negativnog uticaja na razvoj crnogorskog tržišta osiguranja u narednoj godini. Naši građani imaju neku vrstu privilegije da na domaćem tržištu posluje devet kompanija za osiguranje koje su svaka pojedinačno ćerke kompanije renomiranih osiguravajućih grupacija iz razvijenih država Evropske unije, što je na neki način garancija primjene poslovnih standarda i nivoa zaštite prava potrošača koji su prisutni u Evropi, te garancija da će u svakom trenutku obaveze iz ugovora osiguranju biti ispunjene. Očekujemo da će na kraju ove godine, kao što je bio slučaj i prošle, svih pet društava za neživotno osiguranje i četiri društva za životno osiguranje ostvariti dobit. Podsjetiću javnost da je u 2022. godini ukupna bruto fakturisana premija iznosila 108,3 miliona eura, a ukupna neto dobit svih devet društava za osiguranje 9,8 miliona eura.

Prema preliminarnim podacima kako je poslovalo tržište osiguranja u prvih osam mjeseci ove godine?

- Pozitivni trendovi u kretanju relevantnih pokazatelja poslovanja crnogorskog tržišta osiguranja su nastavljeni i u 2023. godini, uz stabilno, solventno i likvidno poslovanje svih osiguravača. Kada je u pitanju tržište osiguranja Crne Gore rekao bih da ima razloga za zadovoljstvo. Prije svega, tržište je ne samo pokazalo rezistentnost u uslovima pandemije COVID-19, već je u tom periodu raslo. Osiguravajuće kuće su, u periodu od osam mjeseci 2023. godine, fakturisale bruto premiju u iznosu od 81,7 milion eura, što predstavlja rast od 10,3 odsto, odnosno za 7,6 miliona, u odnosu na uporedni period u 2022. godini. Posmatrano po grupama osiguranja, premija neživotnih osiguranja ostvarila je rast za 11,7 odsto (7,1 milion), kao i premija životnih osiguranja za 3,8 odsto (502 hiljade) u odnosu na isti period u 2022. godini. Da se naše tržište suštinski razvija najbolje govori podatak da se broj zaključenih polisa za prvih osam mjeseci ove godine povećao za 12,7 odsto u odnosu na posmatrani period prethodne godine, odnosno u apsolutnom broju 689,469 zaključenih ugovora o osiguranju. Dominantan rast broja novozaključenih polisa se odnosi na neobavezna osiguranja, što me posebno raduje. Kada je u pitanju isplata odštetnih zahtijeva korisnicima osiguranja, u periodu od osam mjeseci 2023. godine, zabilježen je rast od 7,8 odsto (2,2 miliona) ukupnog iznosa riješenih šteta u odnosu na 2022. godinu. Posmatrano po grupama osiguranja, do rasta iznosa riješenih šteta je došlo kod neživotnih osiguranja za 2 miliona (9,1 odsto), dok je kod životnih osiguranja zabilježen rast od 238 hiljada (3,6 odsto) u odnosu na isti period prošle godine.

Nedavno ste imenovani za predsjednika savjeta ANO. Koji su Vaši planovi za rad ANO u narednom periodu?

- Moj lični zadatak, ali i ključni cilj Agencije, u narednom periodu je prije svega, očuvanje kontinuiteta održivog i stabilnog sektora osiguranja, koji će obezbjeđivati adekvatnu zaštitu i benefite korisnicima osiguranja, kao i dalje podsticanje razvoja djelatnosti osiguranja, zasnovanih na zdravoj konkurenciji i jednakim uslovima poslovanja za sve učesnike na tržištu. S obzirom na moje višegodišnje iskustvo sa tržišta neživotnog i životnog osiguranja u Crnoj Gori, svjestan sam izazova sa kojima se susreću učesnici na tržištu. Vjerujem da ću kroz partnerski odnos između Agencije za nadzor osiguranja kao regulatora, sa jedne strane, i osiguravajućih društava i subjekata koji obavljaju poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, sa druge strane, dodatno intenzivirati međusobnu komunikaciju. Njegujući partnerski odnos imamo priliku da izgradimo što optimalniji ambijent za njihov budući rad koji bi trebao da dovede do daljeg razvoja kanala distribucije osiguranja, povećanja opšte kulture osiguranja, rasta bruto fakturisane premije po glavi stanovnika i, na kraju krajeva, do većeg učešća bruto fakturisane premije u BDP-u u Crnoj Gori. Posebnu pažnju ćemo posvetiti edukaciji građana o potrebi za osiguranjima i prevenciji šteta koje mogu nastati usled klimatskih promjena i opasnosti od sve češćih pojava katastrofalnih vremenskih nepogoda u našoj regiji u vidu jakih oluja, poplava i grada. Posredstvom medija ukazivaćemo na potrebu da pravni subjekti u svojim poslovnim strategijama dodatno obrate pažnju na našto optimalniji obuhvat osiguranja svoje imovine, kao jedine zaštite od finansijskih gubitaka prouzrokovanih nekim vanrednim situacijama, kao što su prirodne katastrofe, požari, poplave, zemljotresi itd.

Postoji li potreba za razvojem novih proizvoda na crnogorskom tržištu osiguranja?

- Osiguravači na crnogorskom tržištu nude raznovrstan portfolio proizvoda, koji u velikoj mjeri prati strukturu proizvoda koji nude međunarodne finansijske grupe u okviru kojih posluju. Razvoj novih proizvoda je aktuelna tema na našem tržištu, gdje je zbog sve većeg interesovanja osiguravača i osiguranika uspostavljen zakonski okvir koji omogućava prodaju "Unit-linked" proizvoda, a čija je prodaja u Crnoj Gori započeta 1. juna ove godine. Očekujemo da razvoj investicionih proizvoda značajno doprinese rastu i razvoju prvenstveno tržišta životnih osiguranja i jačanju uloge osiguravača, kao institucionalnih investitora, kao što je to bio slučaj na tržištima na području Evropske unije i regiona.

Postoje li neki problemi na tržištu koje treba kroz regulatorni okvir riješiti? Kakva je situacija što se tiče regulative tržišta osiguranja u Crnoj Gori i potrebe njenog unapređenja?

- Tržište osiguranja u Crnoj Gori je, slobodno mogu reći, jedna od najuređenijih i najstabilnijih grana ekonomije. Agencija za nadzor osiguranja je u 2023. godini u saradnji sa resornim Ministarstvom finansija inicirala i sprovela niz aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o osiguranju. Glavni razlog za iniciranje izmjena regulatornog okvira je potreba koju smo prepoznali u kontekstu daljeg razvoja djelatnosti osiguranja i unapređenja nadzorne prakse uvođenjem novih kategorija licenciranih lica u djelatnost osiguranja, uvođenjem i razradom principa ulaganja zasnovanih na međunarodnim standardima u upravljanju rizicima, te unapređenjem stepena zaštite interesa osiguranika, korisnika osiguranja i trećih lica u skladu sa standardima koji važe u Evropskoj uniji.

Koje su perspektive daljeg razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, s obzirom da to osiguranje bilježi značajan rast?

- Kontinuirano rastuća tražnja građana za što kvalitetnijom zdravstvenom zaštitom koju javni zdravstveni sistem, uprkos značajnim ulaganjima države, ne može osigurati u mjeri u kojoj to osiguranici očekuju, predstavlja podsticaj za ubrzani razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Činjenica je da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje jedini vid zdravstvene zaštite za više desetina hiljada nerezidenata, koji su mahom zbog ratnih dešavanja u Ukrajini privremeno nastanjeni u Crnoj Gori. Demografski trend starenja stanovništva, takođe, utiče na rast tražnje za što bržom medicinskom dijagnostikom, lakšom dostupnošću skupim ljekovima i što savremenijom zdravstvenom zaštitom i njegom. Svi navedeni faktori su uticali na rast tražnje za proizvodima zdravstvenog osiguranja, koji su tokom poslednjih godina bilježili značajan rast broja osiguranika i tržišne premije. Bruto fakturisana premija zdravstvenih osiguranja u 2022. godini bila je za 43 odsto veća u odnosu na prethodnu godinu.Perspektiva razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na crnogorskom tržištu će, u značajnoj mjeri, zavisiti od strategija razvoja u oblasti zdravstva, koje će definisati model razvoja i pružanja zdravstvenih usluga. U tom kontekstu, mogućnost uvođenja zakonski uređenog dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koji bi građanima omogućio da koriste dodatne usluge sa fiksnom naknadom i bez dodatnih direktnih troškova, odrediće i pravce daljeg razvoja proizvoda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje pružaju osiguravači.


Na tržištu i dalje dominiraju obavezna osiguranja u saobraćaju. Da li ANO i osiguravači mogu uraditi nešto više da se to promijeni?

- I pored kontinuiranog razvoja tržišta, uz rast premije dobrovoljnih osiguranja, i dalje je najzastupljenija vrsta Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, sa učešćem od 36,6 odsto, u ukupnoj tržišnoj premiji. Međutim, struktura bruto fakturisane premije se u kontinuitetu mijenja u korist dobrovoljnih osiguranja. Navedenom trendu u tekućoj godini u najvećoj mjeri doprinosi rast premije neobaveznih osiguranja motornih vozila, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja imovine i osiguranja od posledica nezgode.U predstojećem periodu, aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja će biti usmjerene na finansijsku edukaciju građana i unapređenje znanja i svijesti istih o značaju i prednostima osiguranja, kao i o proizvodima osiguranja. U partnerstvu sa svim osiguravajućim kompanijama na crnogorskom tržištu i njihovim strukovnim udruženjem (Nacionalni biro osiguravača), inicirali smo usklađivanje Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori i pripremamo se za početak njene implementacije koja je planirana u periodu 2024–2027 godine. Očekujemo da će dobro informisani i edukovani postojeći i potencijalni korisnici osiguranja, nakon sprovedenih aktivnosti iz pomenute Komunikacione strategije, imati veće povjerenje u sektor osiguranja i lakše zaključivati osiguranje shodno svojim specifičnim potrebama, što će dugoročno imati pozitivne efekte i na razvoj tržišta osiguranja.

Gdje postoji potencijal, prema Vašem mišljenju, za dalji rast tržišta osiguranja?

- Digitalna transformacija, kao ključna promjena u privredi, na globalnom nivou, prisutna je u velikoj mjeri i u poslovanju osiguravača u Crnoj Gori. U skladu sa preferencijama klijenata, osiguravači su se poslednjih godina dominantno orijentisali na optimizaciju poslovnih procesa, što je rezultiralo značajnim napretkom u sprovođenju digitalne transformacije poslovanja, prije svega kroz uvođenje novih korisničkih servisa i digitalnih kanala prodaje. Imajući u vidu da prodaja osiguranja preko poslovnih banaka koje posjeduju saglasnost Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, pokazuje sve veći značaj i rast broja zaključenih ugovora, ovaj kanal distribucije doživljavam kao veliki potencijal za dalji razvoj i prodaju novih proizvoda paralelno sa razvojem digitalnih servisa banaka i osiguravajućih društava. Očekujem da će ovaj segment snažno doprinijeti daljem razvoju tržišta, ali i većoj inkluziji stanovništva u pogledu raznovrsnijeg korišćenja usluga osiguranja. U tom kontekstu dalji razvoj finansijske pismenosti i adekvatna i organizovana prezentacija benefita koje nude usluge osiguranja su veoma značajan faktor u razvoju djelatnosti osiguranja. Adekvatno razumijevanje složenih proizvoda na finansijskom tržištu, kakvi su najčešće i proizvodi osiguranja, najbolji je način da građani donose odgovorne i informisane odluke o izboru proizvoda osiguranja, koji odgovaraju njihovim ličnim potrebama.
Komentari
Vaš komentar
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vijsti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.