Izvor: eKapija | Utorak, 12.09.2023.| 16::00
Izdvojite članak Odštampajte vest

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Organizator: Privredna komora Srbije

09.10.2023 , Terazije 23 , Beograd
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

09/10/2023 - 16/10/2023

TEME

UVODNI ČAS 

T-1 POJAM UPRAVLjANјA RIZIKOM I PROCENE RIZIKA 

T-2 BEZBEDNOST ORGANIZACIJE 

T-3  PROCENA RIZIKA U INFORMACIONO KOMUNIKACIONO TELEKOMUNIKACIONIM (IKT) SISTEMIMA

T-4 PRAVNI OSNOV ZA PROCENU RIZIKA U ORGANIZACIJI I NORMATIVNA DOKUMENTA U OBLASTI ZAŠTITE LICA, IMOVINE I POSLOVANјA 

T-5 OPŠTE POSLOVNE OPASNOSTI I OPASNOSTI OD NEUSAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA 

T-6 PROCENA RIZIKA PO BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI 

T-7 PROCENA PRAVNIH RIZIKA I PROCENA RIZIKA OD PROTIVPRAVNOG DELOVANјA 

T-8 PROCENA RIZIKA OD POŽARNIH OPASNOSTI

T-9 PROCENA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

T-10 METODOLOGIJA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANјA 

RADIONICA 1 

RADIONICA 2 

KONTROLNI TEST

UKUPNO (6 nastavnih dana po 6 nč): 

PREDAVAČ 

Dragiša Jovanović, specijalista za bezbednost

Obuka  je namenjena: menadžerima bezbednosti i zaposlenima u  organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) i svim licima koji su zainteresovani za procenu rizika i/li licenciranje u skladu sa propisima koji obavezuju organizacije na izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, donošenje mera za postupanje sa rizicima. (čl. 20 st. 5 ZPO) i izradu Plana obezbeđenja (čl. 20 st. 6 ZPO)

Poslovna akademija PKS d.o.o. Beograd je akreditovana za vršenje stručne obuke rešenjem MUP 03.15.3

broj:2/20 od 25.05.2020. godine

Uslovi za pohađanje obuke:                                                   

 - Najmanje SSS sprema                                                          

 - Prijava za stručnu obuku (Prijava)

- Primena važećih epidemioloških mera

Uslovi za dobijanje licence:                                                      

- državljanin Republike Srbije                                               

 - punoletno lice                                                                        

- najmanje srednja stručna sprema                                    

- lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove                                                             

- nema bezbednosnih smetnji                                               

 - uspešno završena obuka

KOTIZACIJA: 30.000,00 dinara (bez PDV-a) po učesniku

Cilj obuke: priprema za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, i sticanje veština za rad u praksi prema propisanoj metodologiji u važećoj verziji standarda SRPS A.L2.003:2017

Polaznici dobijaju: CD sa skriptom za pripremu ispita, alatima potrebnim za procenu i važećim propisima, Potvrdu o obučenosti (Obrazac 2 Pravilnika), instrukcije za prijavu stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence, i osveženje na pauzama

Poslovna akademija Privredne komore Srbije

Tel: (+381 11) 3300992; 

zoran.milicevic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / www.pks.rs