Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Grad Beograd - Gradska uprava Beograd - Sekretarijat za zaštitu životne sredine
ADRESSE
27. marta 43-45, 11000 Beograd
Verantwortliche Person
Branislav Božović, sekretar

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Lieferanten
Ereignisse
Philanthropie
Beschreibung der Tätigkeit
Sekretarijat za zaštitu životne sredine vrši poslove zaštite i unapređenja životne sredine koji se odnose na:

kontinuirano praćenje stanja životne sredine i uspostavljanje katastra zagađivača, izradu i realizaciju programa kontrole kvaliteta vazduha, izvorske vode iz javnih česama u gradskim i prigradskim naseljima, površinskih voda Save, Dunava, Kolubare, kanala Galovica i drugih vodotoka, kao i vode Savskog jezera i kupališta Lido, ispitivanje zagađenosti zemljišta u zoni izvorišta, poljoprivredne proizvodnje i saobraćajnica, merenje nivoa i zaštitu od buke i vibracija, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja i od opasnih materija;
zaštitu biljnog i životinjskog sveta i kontrolu njihovih populacija, suzbijanje štetnih organizama i organizaciju zoohigijenske službe;
izradu i realizaciju akcionih i sanacionih planova zaštite životne sredine i ekološkog obrazovanja;
zaštitu javnih i zaštićenih prirodnih dobara, izradu i realizaciju planova upravljanja prirodnim dobrima, njihovog korišćenja i razvoja;
pripremu i sprovođenje finansijskih planova, izradu i realizaciju ugovora, planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki dobara, usluga i radova;
utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, osnivanje i rad Fonda za zaštitu životne sredine, praćenje i primenu ekonomskih instrumenata i finansiranje zaštite životne sredine i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima;
obradu, sistematizaciju, čuvanje podataka i vođenje evidencija iz oblasti praćenja stanja, kontrole kvaliteta i drugih poslova zaštite životne sredine, obaveštavanje javnosti i objavljivanje podataka i informacija, izdavanje „Ekološkog biltena" i godišnjih publikacija o stanju životne sredine u Beogradu.


Sekretarijat, kao poverene, obavlja poslove koji se odnose na:

izradu plana zaštite od udesa, sprovođenje mera i postupaka odgovora na udes i sanaciju posledica udesa;
donošenje akata o proglašenju stanja ugroženosti i akata o uvođenju posebnih mera u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti emisije i neposredne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje stanovništva;
utvrđivanje statusa i područja ugrožene životne sredine, režima sanacije i remedijacije za područje od lokalnog značaja;
utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u prostornim i urbanističkim planovima i drugim aktima za uređenje prostora i izgradnju objekata i postrojenja;
davanje mišljenja o pristupanju ili nepristupanju strateškoj proceni uticaja, ocenu i davanje saglasnosti na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa u oblasti planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune;
sprovođenje postupaka procene uticaja projekata (planiranih i izgrađenih objekata) na životnu sredinu, odlučivanje i donošenje upravnih akata o potrebi procene uticaja, određivanju obima i sadržaja studije i davanju saglasnosti na studije o proceni uticaja projekata na životnu sredinu;
učešće u postupku tehničkog pregleda (prijema) objekata za koje je izdata saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu;
utvrđivanje uslova za rad novih i postojećih postrojenja i izdavanje, reviziju, produženje i prestanak važnosti integrisanih dozvola; upravljanje otpadom;
drugostepeni postupak po žalbi na rešenja opštinskih organa u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i postupku izdavanja integrisane dozvole;
uspostavljanje i vođenje javne knjige o izdatim saglasnostima na studiju o proceni uticaja projekata na životnu sredinu i registra izdatih integrisanih dozvola;
učešće u izdavanju vodoprivrednih saglasnosti za seoske vodotoke, izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških radova;
normativne poslove na izradi i predlaganju opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština grada i Gradonačelnik grada Beograda;
druge poslove državne uprave u oblasti zaštite životne sredine koje republika zakonom poveri gradu.

Nachrichten